Zarys historii - Zespół Szkół w Przedmieściu Dubieckim

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zarys historii

Z historii szkoły w Drohobyczce

Zarys historii

  Szkoła w Drohobyczce powstała w XIX wieku. Najstarsze, istniejące dokumenty szkolne pochodzą z 1886 roku. Istniejąca wówczas Szkoła Ludowa 1 klasowa etatowa w Drohobyczce liczyła 71 uczniów różnych roczników, z których najdłużej, bo aż 6 lat uczęszczał Jędrzej Daraż. Jak z tego wynika szkoła musiała już istnieć co najmniej sześć lat. Niestety nie zachował się żaden dokument, który by to potwierdził. Jako nauczyciel był w owym czasie zatrudniony Franciszek Krupa. Religii nauczał ks. Jakub Stasiowski. Oceniano wówczas: Obyczaje, Pilność, Religię, Język polski, Rachunki, Geografię i historyę, Historyę naturalną, Fizykę, Pisanie, Rysunki, Śpiew, Gimnastykę, Roboty ręczne; wystawiano także Stopień ogólny.
  Z kolejnego dokumentu (dziennik z 1893 r.) dowiadujemy się, że do przedmiotów nauczania  dodano Geometrię, Historię powszechną, a Rysunki zastąpiono Rysunkami wolnoręcznymi. W szkole nauczał Karol Jakubowski oraz ks. Jakub Stasiowski. Kolejny rok szkolny 1894 przynosi nową formę dziennika, oraz zmiany w nauczanych przedmiotach. I tak u uczniów oceniano Obyczaje i Pilność, oraz ''Postęp w poszczególnych przedmiotach naukowych" takich jak; w nauce religii, w czytaniu, w pisaniu, w języku polskim, w rachunkach połączonych z nauką o formach geometrycznych, w wiadomościach z dziejów i przyrody, w rysunkach, w śpiewie, w robotach ręcznych i w gimnastyce. Uczeń otrzymywał również ocenę za Postęp ogólny, oraz Porządek zewnętrzny. Szkoła liczy wówczas 75 uczniów.  Nauczał 1 nauczyciel Karol Jakubowski i ks. Jakub Stasiowski.
  Z czasem szkoła rozwijała się. Prawdopodobnie od 1895 r. funkcjonowała jako Szkoła ludowa 2 klasowa etatowa w Drohobyczce, której kierownikiem od II półrocza zostaje Karol Jakubowski, a nową nauczycielką jest Walerya  Pranesz. Dnia 19 maja 1896 r. szkołę odwiedza Władysław Remiger - CK Inspektor Okręgowy. Na przełomie wieków szkoła liczyła 115 uczniów w „nauczaniu codziennym” i 51 w „nauczaniu uzupełniającym”. W roku 1907 do szkoły przychodzi nowy kierownik W. Ukleja, a w 1908 r. zastępuje go Zygmunt Zapałowicz. Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego przekształciło w 1924 roku dwuklasową szkołę powszechną w czteroklasową o języku wykładowym polskim. W 1925 roku nowym kierownikiem zostaje dotychczasowy nauczyciel Leonard Kulon, który wprowadza wiele zmian w życiu i organizacji szkoły. Jest człowiekiem przedsiębiorczym, działa w wielu organizacjach na terenie gminy. Jest on również założycielem kroniki,
w której opisuje wydarzenia mające miejsce w szkole, we wsi oraz w Polsce i Świecie.
  Z dniem 01 września 1927 roku kuratorium podniosło stopień organizacyjny szkoły  na 6-cio klasowy. Rozwinęła się spółdzielnia uczniowska "Kramik szkolny", prenumerowano Płomyk, Płomyczek, Ilustrację szkolną. W roku następnym organizowano siódmy oddział i chociaż występowało wiele trudności, od tej pory szkoła jest siedmioklasową, pierwszą na terenie gminy Dubiecko. W życiu szkoły pojawiają się nowe uroczystości. W grudniu 1934 zorganizowano po raz pierwszy uroczystość św. Mikołaja, w styczniu 1935 wieczór kolęd i pierwszy opłatek dla klas VI i VII, w styczniu 1934 powstaje drużyna harcerska, na wakacjach, corocznie organizowane są kolonie dla dzieci z Przemyśla. W roku 1937 umiera Leonard Kulon, a jego miejsce w kierowaniu szkołą przejmuje do czasu II wojny Bazyli Łaska.
  Okres wojny to trudny czas również dla mieszkańców i szkoły w Drohobyczce. Kierownikiem jest Wojciech Malec. Rok szkolny rozpoczęto dopiero 20 listopada 1939 r. Na Witryłówce powstaje w 1941 roku filia szkoły z dwoma klasami, w której uczy Jan Dzikowski. 08 grudnia 1941 roku utworzono również Publiczną Obwodową Szkołę Zawodową dla młodzieży rolniczej, oddział żeński z polskim językiem nauczania. Stefania Grzebyk nauczała w niej takich przedmiotów jak: szycie, gospodarstwo domowe, higiena, ogrodnictwo.
 Lata powojenne to okres dalszego rozwoju szkoły. W latach sześćdziesiątych liczba uczniów dochodziła do 400. W latach 1993-98 wybudowano w Drohobyczce nowy budynek szkoły. W 2017 r. szkoła została przekształcona w filię szkoły w Przedmieściu Dubieckim, jako trzyklasowa z oddziałem przedszkolnym.

Opracował Adam Sura


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego