WZO - Zespół Szkół w Przedmieściu Dubieckim

Idź do spisu treści

Menu główne:

WZO

Kącik informacyjny > Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
w Publicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu DubieckimPodstawa prawna:

Art. 22 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r
. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami/.
Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych /Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562, z późniejszymi zmianami/.

§1
Ogólne cele i założenia systemu oceniania

1. System oceniania wewnątrzszkolnego określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dubieckim.

2. Zasady oceniania z religii/etyki określają odrębne przepisy, które uwzględniają przedmiotowe zasady oceniania.

3. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:
3.1 Osiągnięcia edukacyjne ucznia.
3.2 Zachowanie ucznia.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
6.1 Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  postępach w tym zakresie.
6.2 Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
6.3 Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.
6.4 Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielowi informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.
6.5 Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
7.1 Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich  uczniów, rodziców (prawnych opiekunów).
7.2 Ustalanie kryteriów oceniania zachowania.
7.3 Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
7.4 Ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
7.5 Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
7.6 Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.
7.7 Ustalanie warunków i trybu promowania uczniów.
7.8 System nagród i kar.
7.9 Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)  informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
7.10 Ogólne procedury i metody monitorowania i ewaluacji szkolnych zasad oceniania.  

§ 2
Kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania

1. W klasach I - III uczeń na koniec semestru i na koniec roku otrzymuje jedną ocenę opisową.

2. Kryteria oceny opisowej:
2.1 Poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych na danym etapie nauki.
2.2 Aktywność na zajęciach.
2.3 Strona emocjonalno-motywacyjna ucznia.
2.4 Zachowanie ucznia.
2.5 Zainteresowania ucznia.
2.6 Postępy ucznia.
2.7 Sposoby i kierunki przezwyciężania trudności.
2.8 Rozwijanie zdolności.
2.9 Bazowanie na mocnych stronach ucznia.

3. Ocenianie bieżące, jako skrót oceny opisowej, stosuje się w pracach pisemnych i ustnych,
w zeszytach, kartach samodzielnej pracy ucznia oraz w dziennikach zajęć poprzez wpisanie cyfry oznaczającej liczbę punktów - odpowiednio:

 6 - otrzymuje uczeń, który prezentuje umiejętności i wiadomości na poziomie bardzo wysokim, rozwiązuje problemy praktyczne i teoretyczne (zadania twórcze, trudne, złożone), których wykonanie wymaga transferu wiedzy i zastosowania jej w nowych sytuacjach, wykazuje się kreatywnością w nowych sytuacjach edukacyjnych,

5 - otrzymuje uczeń, który potrafi zaprezentować umiejętności i wiadomości na poziomie wysokim, wykorzystuje zdobyte umiejętności w nowych sytuacjach edukacyjnych,

4 - otrzymuje uczeń, który potrafi na poziomie średnim w dowolnej formie zaprezentować umiejętności i wiadomości w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami treści nauczania, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania praktyczne i teoretyczne,

 3  -   otrzymuje uczeń, który prezentuje na poziomie zadowalającym umiejętności i wiadomości ujęte w podstawowych wymaganiach programowych na danym etapie edukacji wczesnoszkolnej, a zatem posiada umiejętności umożliwiające dalsze uczenie się i umiejętności niezbędne w życiu, rozwiązuje proste zadania, czasem przy pomocy nauczyciela,

 2 - otrzymuje uczeń, który prezentuje na poziomie niskim umiejętności niezbędne w zakresie ustnego i pisemnego sposobu porozumiewania się na lekcji i w życiu codziennym, posiada więc umiejętności ujęte w podstawowych wymaganiach programowych, ale ich nie wyczerpuje, ograniczony zakres umiejętności ucznia nie przekreśla możliwości dalszego poznawania treści programowych, rozwiązuje typowe, proste zadania przy pomocy nauczyciela,
 
1 - otrzymuje uczeń, który nie opanował umiejętności i wiadomości nawet w zakresie dopuszczających wymagań programowych (poziom bardzo niski), nie przejawia chęci i nie ma motywacji do nauki.

4. Przy ocenie rocznej (semestralnej) osiągnięć edukacyjnych dziecka w klasach I – III uwzględnia się poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem zdolności.
 
5. Cząstkowe, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych w kl. IV – VI ustala się w stopniach według następującej skali:

•  celujący                      6  
•  bardzo dobry               5  
•  dobry                         4  
•  dostateczny                3  
•  dopuszczający             2
•  niedostateczny            1  

6. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie:
  
6.1 Stopień celujący - otrzymuje uczeń, który:
6.1.1 posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie oraz samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia,
6.1.2 biegle posługuje się nabytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,  
6.1.3 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym lub krajowym albo posiada inne porównywalne osiągnięcia).

6.2. Stopień bardzo dobry - otrzymuje uczeń, który:
6.2.1 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
6.2.2  sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

6.3 Stopień dobry - otrzymuje uczeń, który:
6.3.1  nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ponadpodstawowe zawarte w podstawie programowej,
6.3.2 poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

6.4 Stopień dostateczny - otrzymuje uczeń, który:
6.4.1 opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań podstawowych zawartych w podstawie programowej,
6.4.2 rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

6.5 Stopień dopuszczający - otrzymuje uczeń, który:
6.5.1 ma braki w opanowaniu wymagań podstawowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
6.5.2 rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.

6.6 Stopień niedostateczny - otrzymuje uczeń, który:
6.6.1 nie opanował wiadomości i umiejętności podstawowych określonych dla danej klasy, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
6.6.2  nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności,
6.6.3 jest nieklasyfikowany i nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego.

7. W klasach I – III ocena zachowania jest oceną opisową.

8. Przy ustalaniu oceny zachowania uczniów kl. I - III uwzględnia się:
8.1 Przestrzeganie zasad obowiązujących w środowisku szkolnym,
8.1.1 przestrzeganie ustalonych zasad zachowania się w klasie i w szkole,
8 1.2 systematyczne wykonywanie pracy domowej,
8.1.3 punktualne przychodzenie na zajęcia szkolne,
8.1.4 aktywne uczestniczenie w lekcjach,
8.1.5 właściwe wypełnianie obowiązków dyżurnego,
8.1.6 doprowadzanie rozpoczętej pracy do końca,
8.1.7 dbanie o estetykę zeszytów, książek i przyborów szkolnych,
8.1.8 zachowanie ładu i porządku w miejscu pracy, przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa.
8.2 Przestrzeganie zasad współżycia społecznego i form etycznych:
8.2.1 umiejętne współdziałanie z rówieśnikami w szkole,
8.2.2 opanowanie swoich emocji - gniew, kłótliwość, złość, agresja, płacz, zazdrość,
8.2.3 uważne słuchanie i wykonywanie poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły,
8.2.4 używanie form grzecznościowych,
8.2.5 prezentowanie postawy koleżeńskiej,
8.2.6 nawiązywanie kontaktów w kulturalny sposób,
8.2.7 podejmowanie zadań w klasie z własnej inicjatywy,
8.2.8 dotrzymywanie obietnic i zobowiązań,
8.2.9 dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny,
8.2.10 obiektywne ocenianie siebie i innych,
8.2.11 dokładanie starań, mimo braku predyspozycji psychiczno - fizycznych, aby sprostać wspólnie ustalonym wymaganiom.

9. Ocenę klasyfikacyjną  zachowania w kl. IV - VI ustala się według następującej skali:
• wzorowe                
• bardzo dobre       
• dobre                    
• poprawne            
• nieodpowiednie    
• naganne                

10. Ocenie podlega zachowanie uczniów w szkole i poza szkołą.

11. Ocena zachowania ucznia kl. IV - VI uwzględnia w szczególności:
11.1 wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
11.2 postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
11.3 pracę na rzecz klasy i szkoły - dbanie o wystrój klasy, gazetki klasowe, przygotowanie imprez szkolnych i czynny w nich udział,
11.4 pełnienie funkcji w samorządzie uczniowskim i klasowym,
11.5 udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych (szkolnych i pozaszkolnych),
11.6 dbałość o honor i tradycje szkoły,
11.7 dbałość o piękno mowy ojczystej,
11.8 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
11.9 godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
11.10 okazywanie szacunku innym osobom,  
11.11 praca w organizacjach szkolnych, kołach zainteresowań, bibliotece szkolnej,
11.12 pomoc koleżeńska,
11.13 kultura osobista, punktualność, schludny wygląd, ubiór adekwatny do sytuacji  szkolnych.

12. Kryteria szczegółowe oceny zachowania:

12.1 Zachowanie wzorowe:
12.1.1 Stosunek do obowiązków szkolnych:
12.1.1.1 uczeń osiąga wyniki nauczania maksymalne w stosunku do swoich możliwości,
12.1.1.2 zawsze jest przygotowany do lekcji,
12.1.1.3sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań, można na nim polegać,
12.1.1.4 bierze udział (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,
12.1.1.5 pilnie uważa na lekcjach,
12.1.1.6 zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki,
12.1.1.7 nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu,
12.1.1.8 nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych,
12.1.1.9 nie ma żadnych uwag negatywnych w dzienniku,
12.1.1.10 nie ma spóźnień.
12.1.2 Kultura osobista:
12.1.2.1 nigdy nie używa wulgarnych słów, wykazuje wysoką kulturę
słowa,
12.1.2.2 jest tolerancyjny, szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do innych osób,
12.1.2.3 wzorowo zachowuje się na lekcjach, podczas przerw i poza
szkołą,
12.1.2.4 zawsze nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,
12.1.2.5 dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.
12.1.3 Zachowania społeczne:
12.1.3.1 umie współżyć w zespole,
12.1.3.2 jest uczynny, chętnie pomaga innym,
12.1.3.3 dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
12.1.3.4 jest zaangażowany w życie klasy,
12.1.3.5 szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
12.1.3.6 nie wykazuje przejawów agresji, przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i brutalności,
12.1.3.7 dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
12.1.3.8 zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki,
12.1.3.9 wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działalności na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego,
12.1.3.10 postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły.
12.1.4 Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:
12.1.4.1 w szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu, godnie ją reprezentuje,
12.1.4.2 sam dostrzega i właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia,
12.1.4.3 jest wzorem dla innych, nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować,
12.1.4.4 rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub poprzez samokształcenie,
12.1.4.5 w stosunku do ucznia nie jest potrzebne zwracanie uwagi, sam
dostrzega uchybienia i je eliminuje,
12.1.4.6 respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
12.1.4.7 nie ulega nałogom.

12.2 Zachowanie bardzo dobre
12.2.1 Stosunek do obowiązków szkolnych:
12.2.1.1 osiąga wyniki nauczania wysokie w stosunku do swoich możliwości,
12.2.1.2 zawsze jest przygotowany do lekcji,
12.2.1.3 wykonuje polecenia nauczyciela, podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na prośbę nauczyciela,
12.2.1.4 angażuje się (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) do udziału w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych
i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,
12.2.1.5 pilnie uważa na lekcjach,
12.2.1.6 nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
12.2.1.7 nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu,
12.2.1.8 może mieć 1 - 2 spóźnienia,
12.2.1.9 może mieć 1 uwagę negatywną w dzienniku, a zastosowane środki zaradcze przyniosły pozytywne rezultaty.
12.2.2 Kultura osobista:
12.2.2.1 nie używa wulgarnych słów, stosuje zwroty grzecznościowe,
12.2.2.2 jest miły i uprzejmy we wszystkich kontaktach interpersonalnych,
12.2.2.3 zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń,
12.2.2.4 nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,
12.2.2.5 dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.
12.2.3 Zachowania społeczne:
12.2.3.1 umie współżyć w zespole,
12.2.3.2 jest uczynny, w razie potrzeby pomaga innym,
12.2.3.3 bardzo dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki (np. dyżury, inne zobowiązania),
12.2.3.4 szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
12.2.3.5 nie wykazuje i przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji.
12.2.3.6 angażuje się w życie klasy,
12.2.3.7 dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
12.2.3.8 dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,
12.2.3.9 postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły.
12.2.4 Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:
12.2.4.1 zachowuje się bez zarzutu w szkole i poza nią,
12.2.4.2 nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania,
nie daje się sprowokować,
12.2.4.3 właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia,
12.2.4.4 zmotywowany przez nauczycieli rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,
12.2.4.5 po zwróceniu uwagi natychmiast eliminuje uchybienia w swoim
zachowaniu,
12.2.4.6 respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
12.2.4.7 nie ulega nałogom.

12.3 Zachowanie dobre
12.3.1 Stosunek do obowiązków szkolnych:
12.3.1.1 osiąga wyniki nauczania adekwatne w stosunku do swoich możliwości,
12.3.1.2 jest przygotowany do lekcji,
12.3.1.3 podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na polecenie nauczyciela,
12.3.1.4 uważa na lekcjach,
12.3.1.5 wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych,
12.3.1.6 może mieć  6 godzin nieusprawiedliwionych,
12.3.1.7 może mieć 3 uwagi negatywne w dzienniku,
12.3.1.8 może mieć 5 spóźnień na lekcje w półroczu.
12.3.2 Kultura osobista:
12.3.2.1 zachowuje się odpowiednio do sytuacji,
12.3.2.2 nie używa wulgarnych słów,
12.3.2.3 stosuje zwroty grzecznościowe,
12.3.2.4 nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,
12.3.2.5dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.
12.3.3 Zachowania społeczne:
12.3.3.1 respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
12.3.3.2 zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi poważnych zastrzeżeń (nie wymaga interwencji pedagoga, dyrektora szkoły, uczeń nie otrzymuje nagan),
12.3.3.3 wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,
12.3.3.4 angażuje się w życie klasy w wybrany przez siebie sposób lub na prośbę nauczyciela,
12.3.3.5 dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
12.3.3.6 dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne, nie naraża innych,
12.3.3.7 nie przejawia agresji słownej i fizycznej.
12.3.3.8 szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
12.3.3.9 dba o honor i tradycje szkoły.
12.3.4 Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:
12.3.4.1 jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń w szkole i poza nią,
12.3.4.2 systematycznie i odpowiednio motywowany rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,
12.3.4.3 stosowane środki zaradcze przynoszą pozytywne rezultaty, a uchybienia ulegają poprawie po zwróceniu uwagi,
12.3.4.4 nie ulega nałogom.

12.4 Zachowanie poprawne
12.4.1 Stosunek do obowiązków szkolnych:
12.4.1.1 uczy się na minimum swoich możliwości, nie wykorzystuje całego swojego potencjału,
12.4.1.2 motywowany nie podejmuje dodatkowych działań,
12.4.1.3 wykonuje polecenia nauczyciela,
12.4.1.4 zdarza mu się nie przygotować do lekcji (brak pracy domowej, podręcznika itp.),
12.4.1.5 pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela,
12.4.1.6 posiada 5 negatywnych uwag,
12.4.1.7 ma 12 godzin nieusprawiedliwionych,
12.4.1.8 ma 5-10 spóźnień na lekcje.
12.4.2 Kultura osobista:
12.4.2.1 wykazuje elementarną kulturę osobistą,
12.4.2.2 nie używa wulgaryzmów,
12.4.2.3 czasami nie zmienia obuwia,
12.4.2.4 dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd, nosi odpowiedni strój szkolny.
12.4.3 Zachowania społeczne:
12.4.3.1 nie stosuje agresji słownej i fizycznej wobec otoczenia,
12.4.3.2 dba o bezpieczeństwo swoje, nie naraża innych,
12.4.3.3 szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
12.4.3.4 sporadycznie podejmuje działania społeczne, ale tylko na polecenie nauczyciela,
12.4,3.5 wykonuje powierzone mu obowiązki lub zobowiązania.
12.4.4 Zaangażowanie ucznia, poszanowanie i rozwój własnej osoby:
12.4.4.1 jest biernym uczestnikiem życia szkolnego,
12.4.4.2 uchybienia w zachowaniu ucznia nie wynikają ze złej woli i stosowane środki zaradcze przynoszą rezultaty,
12.4.4.3 nie ulega nałogom.

12.5 Zachowanie nieodpowiednie
12.5.1 Stosunek do obowiązków szkolnych:
12.5.1.1 uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości,
12.5.1.2 nie pracuje na lekcjach, często jest do nich nie przygotowany (nie odrabia prac domowych, nie przynosi podręczników, zeszytów itp.),
12.5.1.3 nie reaguje właściwie na uwagi nauczyciela,
12.5.1.4 zdarza mu się nie wykonywać poleceń nauczyciela,
12.5.1.5 nie jest zainteresowany życiem klasy i szkoły,
12.5.1.6 zaniedbuje obowiązki (dyżury, inne zobowiązania),
12.5.1.7 ma powyżej 10 spóźnień na lekcje,
12.5.1.8 ma 20 godzin nieusprawiedliwionych.
12.5.2 Kultura osobista:
12.5.2.1 przejawia niewłaściwe zachowania wobec pracowników szkoły, kolegów, otoczenia,
12.5.2.2 używa wulgarnych słów,
12.5.2.3 często nie zmienia obuwia,
12.5.2.4 nie dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd,
12.5.2.5 nie nosi stosownego ubioru szkolnego.
12.5.3 Zachowania społeczne:
12.5.3.1 nie podejmuje żadnych działań społecznych, nawet na polecenie nauczyciela,
12.5.3.2 w życiu klasy pełni rolę destrukcyjną,
12.5.3.3 zdarza mu się zakłócić przebieg lekcji lub uroczystości szkolnych (rozmowa, śmiech, komentarze, gesty, itp.),
12.5.3.4 nie szanuje mienia własnego, kolegów, społecznego, niszczy mienie innych osób i społeczne,
12.5.3.5 stosuje przemoc słowną i fizyczną wobec innych, kłamie, oszukuje,
12.5.3.6 ma negatywny wpływ na innych,
12.5.3.7 celowo naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych,
12.5.3.8 są na niego skargi spoza szkoły.
12.5.4 Zaangażowanie, własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:
12.5.4.1 nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę,
12.5.4.2 nie dba o własną godność osobistą,
12.5.4.3 brak u niego poczucia winy i skruchy,
12.5.4.4 często wymagana jest interwencja wychowawcy, nauczycieli, pedagoga (rozmowa, upomnienie, nagana), a środki zaradcze stosowane przez szkołę przynoszą jedynie krótkotrwałą poprawę,
12.5.4.5 próbuje szkodliwych używek.

12.6 Zachowanie naganne
12.6.1 Stosunek do obowiązków szkolnych:
12.6.1.1 uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości,
12.6.1.2 nie pracuje na lekcjach, nie przygotowuje się do zajęć szkolnych (nie odrabia prac domowych, nie przynosi podręczników, zeszytów itp.),
12.6.1.3 jest nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany,
12.6.1.4 nie reaguje na uwagi nauczyciela dotyczące jego wiedzy i zachowania,
12.6.1.5 ma powyżej 10 spóźnień na lekcje,
12.6.1.6 bez pozwolenia wychodzi z sali lub ze szkoły w czasie zajęć szkolnych,
12.6.1.7 w ciągu semestru ma powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych
lub ponad 4 godziny w przypadku przedmiotu odbywającego się raz w tygodniu.
12.6.2 Kultura osobista:
15.6.2.1 nie zachowuje podstawowych zasad kultury osobistej,
12.6.2.2 nagminnie używa wulgarnych słów i gestów,
12.6.2.3 demonstracyjnie reaguje na uwagi (odwraca się, odchodzi, zaprzecza, wyśmiewa się, dopuszcza się wyzywających gestów, itp.),
12.6.2.4 nie zmienia obuwia,
12.6.2.5 wygląda nieestetycznie, jest brudny, odzież ma wyzywającą.
12.6.3 Zachowania społeczne:
12.6.3.1 zakłóca przebieg lekcji i imprez szkolnych (komentarze, gwizdy, wyśmiewanie, postawa niezgodna z wymogami sytuacji),
12.6.3.2 prowokuje innych poprzez dyskusje, dogadywanie, zaczepianie, pokazywanie niestosownych gestów, itp.,
12.6.3.3 celowo nie zachowuje się stosownie do sytuacji, jego zachowanie jest nie do przyjęcia dla otoczenia,
12.6.3.4 kłamie, oszukuje, jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w stosunkach międzyludzkich,
12.6.3.5 jego zachowanie jest agresywne (przekleństwa, wyzwiska, zastraszanie, poniżanie godności innych, pobicie, bójki, kopanie, uszkodzenie ciała, itp.),
12.6.3.6 komentuje wypowiedzi nauczyciela lub kolegów,
12.6.3.7 odmawia wykonania obowiązków na rzecz społeczności szkolnej,
12.6.3.8 destrukcyjnie wpływa na społeczność szkolną poprzez prowokowanie innych,
12.6.3.9 celowo niszczy mienie kolegów i społeczne (wyposażenie sal
lekcyjnych, zieleni, pomocy naukowych, itp.),
12.6.3.10 swoim zachowaniem naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo,
12.6.3.11 demoralizuje innych przez swoje zachowanie oraz nakłania do nieodpowiednich zachowań,
12.6.3.12 przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia, przedmioty,
substancje,
12.6.3.13 są na niego skargi spoza szkoły,
12.6.3.14 wszedł w konflikt z prawem (kradzież, zniszczenie, rozboje, pobicia, włamania, wyłudzenia).
12.6.4 Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:
12.6.4.1 nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę,
12.6.4.2 brak u niego poczucia winy i skruchy,
12.6.4.3 nie dba o własne zdrowie i godność osobistą,
12.6.4.4 stosowane wobec niego środki zaradcze nie przynoszą rezultatów,
12.6.4.5 ulega nałogom.

12.7 Poprzez „stosowny wygląd zewnętrzny ucznia” należy rozumieć:
12.7.1 czysty, skromny, niewyzywający strój,
12.7.2 brak makijażu, pomalowanych paznokci, farbowanych włosów i jakichkolwiek tatuaży,
12.7.3 kolczyki dopuszczalne są tylko w uszach,
12.7.4 zdejmowanie nakrycia głowy (czapka, kaptur) na terenie szkoły,
12.7.5 brak jakichkolwiek ozdób na lekcjach wychowania fizycznego,
12.7.6 w czasie świąt, uroczystości szkolnych obowiązuje strój odświętny (biała bluzka lub koszula, ciemne spodnie lub spódnica).

13. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

14. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
14.1 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie,
14.2  posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
14.3 posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających opracowanym dla ucznia,
14.4  nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających opracowanym dla ucznia.

15. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

§ 3
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

1. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie, w różnych  formach, warunkach zapewniających obiektywność oceny.

2. Oceny są  jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

3. Nauczyciel ustalając stopień  powinien go na prośbę ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) uzasadnić w formie, w jakiej wpłynęła prośba.

4. Zasady sprawdzania wiedzy i umiejętności:
 4.1 Odpytywanie ustne oraz krótkie sprawdziany pisemne, tzw. kartkówki  mogą się odbywać na każdej godzinie lekcyjnej i dotyczą ostatnich 3 lekcji.
4.2 Kartkówka obejmuje 1-3 poleceń i trwa maksymalnie 15 minut.
 4.3 Sprawdziany pisemne, testy, zadania klasowe, wypracowanie klasowe oraz
odpytywanie ustne obejmujące obszerniejszy materiał muszą być zapowiedziane z większym wyprzedzeniem (co najmniej 1 tydzień), a nauczyciel zobowiązany jest do odnotowania tej zapowiedzi w dzienniku lekcyjnym.
4.4 W ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jeden sprawdzian pisemny, test,
zadanie klasowe (nie dotyczy to prac klasowych i sprawdzianów przekładanych na prośbę uczniów).

5. Jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej z powodu nieobecności, to powinien ją napisać na najbliższej lekcji.
6. Uczeń nieobecny na zajęciach lekcyjnych (nieobecność powyżej 1 tygodnia) zobowiązany jest do uzupełnienia zakresu materiału realizowanego podczas jego nieobecności oraz uzupełnienia zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń w zakresie ustalonym przez nauczyciela danego przedmiotu, w terminie 2 tygodni od powrotu do szkoły.

7. W przypadku dłuższej nieobecności (powyżej 1 tygodnia) i trudności z samodzielnym uzupełnieniem wiadomości uczeń może poprosić o pomoc nauczyciela.

8. Poprawa prac klasowych i zadań domowych ocenionych na ocenę niedostateczną jest obowiązkowa i odbywa się na kolejnej lekcji. Uczeń poprawia pracę tylko raz, a ocena otrzymana z poprawy wpisywana jest do dziennika jako kolejna.

9. Kartkówki nie mogą być poprawiane na ocenę wyższą, a także nie mogą być pisane w innym terminie w przypadku nieobecności ucznia.

10. Na koniec semestru nie przewiduje się żadnych sprawdzianów podwyższających ocenę.

11. W każdym semestrze uczeń winien uzyskać co najmniej:
• 2 oceny cząstkowe, gdy przedmiot realizowany jest 1 godz. tygodniowo,
• 4 oceny cząstkowe, gdy przedmiot realizowany jest 2-3 godz. tygodniowo,
• 6 ocen cząstkowych, gdy przedmiot realizowany jest 4 i więcej godz. tygodniowo.

12. Uczeń ma prawo do nieprzygotowania się do lekcji w ciągu semestru:
• 1 - 2 razy, gdy przedmiot realizowany jest 1- 2 godz. tygodniowo
• 2 - 3 razy, gdy przedmiot realizowany jest 3 tygodniowo
• 3 - 4 razy, gdy przedmiot realizowany jest 4 godz. tygodniowo
• 4 – 5 razy, gdy przedmiot jest realizowany 5 i więcej godz. tygodniowo.

13. Przez nieprzygotowanie się do lekcji należy rozumieć:
• nieprzygotowanie się do odpowiedzi ustnej,
• brak zadania domowego,
• brak podręcznika/zeszytu ćwiczeń,
• brak przyborów i materiałów potrzebnych do lekcji.

14. Każde kolejne nieprzygotowanie się do lekcji po wyczerpaniu limitu wiąże się z konsekwencjami w postaci oceny niedostatecznej.
15. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych w klasach I –III przeprowadza się  według poziomu wymagań:
Poziom wymagań %  znajomość    materiału Skala punktowa/cyfrowa
Poziom bardzo wysoki 96% + zadania dodatkowe 6
Poziom wysoki 86% - 100% 5
Poziom średni 71% - 85% 4
Poziom zadowalający 50% - 70% 3
Poziom niski 30% - 49% 2
Poziom bardzo niski 0% - 29% 1

16. Prace pisemne w klasach IV – VI ocenia się następująco:
 97%  + zadania dodatkowe   
    celujący
 90%  -   100%                          bardzo dobry
 75%  -     89%                          dobry
 50%  -     74%                          dostateczny
 30%  -     49%                          dopuszczający
   0%  -     29%                          niedostateczny

17. Dopuszcza się stosowanie ocen z określeniem „+”  lub  „-”.
17.1 Ocena z określeniem „minus” oznacza, że uczeń zbliżył się do poziomu kompetencji wymaganego dla danej oceny, ale jeszcze go nie osiągnął.
17.2 Ocena z określeniem „plus” oznacza, że uczeń przekroczył poziom kompetencji
wymagany dla danej oceny, ale jeszcze nie osiągnął poziomu kompetencji wymaganego dla oceny wyższej z określeniem „minus”.

18. Oprócz stopni szkolnych w dziennikach lekcyjnych mogą się pojawiać wyłącznie zapisy:  „+”,  „-”, „nb” – nieobecny, „np” – nieprzygotowany.

19. Podczas oceniania prac pisemnych nauczyciel stosuje ocenę punktową mającą na celu wskazanie ilości uzyskanych punktów w stosunku do liczby możliwych do uzyskania.

20. Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia i oddania kontrolnych prac w ciągu 2 tygodni.

21. Sprawdzone i ocenione prace pisemne są do wglądu dla ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) w szkole do końca bieżącego roku szkolnego. Uczniowie otrzymują je do wglądu podczas lekcji, a ich rodzice (prawni opiekunowie) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem.

22. Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
22.1 Wystawianie oceny semestralnej i końcoworocznej jest dokonywane na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny z zadań klasowych, w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki, pozostałe oceny są wspomagające.

23. Tryb ustalenia oceny z zachowania:
23.1 Ocenę z zachowania wystawia wychowawca klasy w porozumieniu z zespołem nauczycielskim.
 23.2 Ustalenia oceny z zachowania dokonuje się w toku narady wychowawczej, w czasie której występują wszystkie ogniwa procesu oceniania:
• samoocena,
• ocena przez klasę lub samorząd klasowy,
• ocena wychowawcy.
23.2.1 Samoocenę ucznia należy rozumieć nie jako obowiązek dokonywania samokrytyki przez ucznia, lecz jako możliwość i prawo do wyrażania opinii
o własnym zachowaniu.
23.2.2  Ocenę zachowania poszczególnego ucznia przez samorząd klasowy należy rozumieć nie jako formalne ocenianie każdego ucznia wobec całej klasy, lecz jako opinię formułowaną w toku otwartej, rzeczowej dyskusji – precyzującej stawiane przez zespół wymagania i nacechowanej życzliwym stosunkiem.
23.2.3 Ocena wychowawcy klasy jest oceną podsumowującą, jawną,
uwzględniającą opinię własną ucznia, opinię wyrażoną przez kolegów i opinię nauczycieli uczących w danej klasie.
23.3 Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna.

24. Uwagi o zachowaniu ucznia (pozytywne i negatywne) wpisywane są do dziennika lekcyjnego. Wpisy muszą być dokonywane na bieżąco, z zaznaczeniem daty i podpisem nauczyciela.

25. Uczeń usprawiedliwia swoją nieobecność w ciągu 7 dni po przyjściu do szkoły na lekcji wychowawczej.

§ 4
Klasyfikacja śródroczna i roczna

1. W szkole ustala się klasyfikację śródroczną w styczniu i klasyfikację roczną w czerwcu na koniec zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym  planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w kl. I - III uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem zdolności.

4. W klasach 1-3 uczeń na koniec semestru i na koniec roku otrzymuje jedną ocenę opisową, na podstawie zapisów w dzienniku.

5. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 6.1 Wychowawca zasięga opinii klasy oraz opinii ucznia podczas godzin wychowawczych.
 6.2 Wychowawca zasięga opinii nauczycieli – słuchając uwag bieżących, czytając wpisy do zeszytu uwag i dziennika lekcyjnego  oraz podczas narad przed planowanymi zebraniami z rodzicami.

7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

8. Roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

9. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.

10. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

11. Ocena roczna powinna uwzględniać osiągnięcia edukacyjne ucznia z dwóch semestrów danego roku szkolnego.

12. Ocena roczna z przedmiotu kończącego się w danym roku szkolnym jest oceną ostateczną
z tego przedmiotu.

13. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
• oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
• promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

14. Oceny zachowania: poprawna, nieodpowiednia, naganna – wykluczają pełnienie jakichkolwiek funkcji w Samorządzie Uczniowskim oraz reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

15. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.
 15.1 Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim, uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.

17. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych przede wszystkim bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

17.
1  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego  na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

18. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

19. Krótki okres zwolnienia nie wyklucza klasyfikacji ucznia. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

20. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni pedagogiczno – psychologicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej bądź też opinii niepublicznej poradni psychologiczno
-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

21. Ustalona przez nauczyciela roczna (semestralna)  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

22. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

23. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

24. Dla uczniów zakłada się i prowadzi arkusze ocen według wzoru określonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W arkuszach ocen wpisuje się wyniki klasyfikacji rocznej.

25. W szkole obowiązują wzory świadectw zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

§ 5
Egzaminy klasyfikacyjne

1.
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.
Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Pisemną prośbę należy złożyć do dyrektora szkoły w ciągu trzech dni od daty przekazania przez wychowawcę  informacji o nieklasyfikowaniu ucznia.

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
 5.1 realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,
 5.2 spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie ustala się również oceny  zachowania.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, zajęć artystycznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

10. Egzamin klasyfikacyjny  przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności nauczyciela (wskazanego przez dyrektora szkoły) takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiedniego obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
11.1 W skład komisji wchodzą:
11.1.1 dyrektor szkoły jako przewodniczący,
11.1.2  nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania określonym dla danej klasy.
11.2 Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni- w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 13.1 imiona i nazwiska nauczycieli, a w przypadku egzaminu odbywającego się
w obecności komisji – skład tej komisji
 13.2 termin egzaminu klasyfikacyjnego
 13.3 zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne
 13.4 wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

14. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15. Uczeń,  który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna)  ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

17. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§6
Egzaminy poprawkowe

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, zajęć komputerowych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

4. Egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
      5.1 W skład komisji wchodzą:
      5.1.1 dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,
      5.1.2 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
      5.1.3 nauczyciel prowadzący takie same zajęcia lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako  członek  komisji.

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą, innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. Powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
7.1 skład komisji,
7.2 termin egzaminu poprawkowego,
7.3 pytania egzaminacyjne,
7.4 wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 7
Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o podwyższenie oceny zachowania ustalonej przez wychowawcę.

2. Do egzaminu sprawdzającego w celu podwyższenia przewidywanej oceny rocznej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych przystąpić może uczeń spełniający następujące warunki:  
2.1 nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych z zajęć z danego przedmiotu,
2.2 przystąpił do wszystkich przeprowadzonych z danego przedmiotu prac klasowych,
2.3 uzyskał ze wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych oceny pozytywne, również w trybie poprawy ocen niedostatecznych,
2.4 co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega lub jest od niej wyższa.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
3. Egzamin przeprowadza się na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), którzy w terminie 3 dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie składają do dyrektora szkoły podanie o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego. Podanie opiniuje wychowawca określając, czy uczeń spełnia warunki wymienione w punkcie 2.

4. W przypadku nieobecności ucznia w szkole w dniu podawania do wiadomości przewidywanych ocen, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek zwrócić się do wychowawcy o podanie przewidywanych ocen. W przypadku niedopełnienia formalności zapoznania się z ocenami przewidywanymi uczniowi nie przysługuje prawo do egzaminu na podwyższenie oceny.

5. Egzamin odbywa się przed posiedzeniem rady pedagogicznej w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych – wychowawczych.

6. Egzamin sprawdzający nie może być wyznaczony z zajęć edukacyjnych, z których uczeń otrzymał roczną ocenę niedostateczną.

7. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 7.1 dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,
 7.2 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
 7.3 nauczyciel prowadzący takie same zajęcia lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako  członek  komisji.

8. Egzamin  przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej i praktycznej.

9. Pytania egzaminacyjne (zadania praktyczne) układa nauczyciel danego przedmiotu w konsultacji z innymi nauczycielami tego samego przedmiotu lub pokrewnych.

10. Stopień trudności sprawdzianu (zadań praktycznych) powinien odpowiadać kryteriom oceny,
o którą ubiega się uczeń.

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu nie może być niższa od wcześniej przewidywanej przez nauczyciela.

12. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:
12.1 skład komisji,
12.2 termin egzaminu,
12.3 zestaw zadań,
12.4 wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę.

13. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

14. Uczeń, który uważa, że jego przewidywana ocena z zachowania jest za niska, składa do dyrektora prośbę o ponowne ustalenie oceny wraz z pisemnym uzasadnieniem wątpliwości i własną propozycję oceny w terminie 3 dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie.

15. Wychowawca po konsultacji z nauczycielami uczącymi w tej klasie, w porozumieniu z uczniami oraz  w wyniku indywidualnej rozmowy z uczniem dokonuje ponownej oceny zachowania.  

§ 8
Zasady postępowania w przypadku  ustalenia oceny niezgodnie z przepisami prawa

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie)  mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny.

2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
 3.1 w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
 3.2 w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

4. Termin sprawdzianu  uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

5. W skład komisji wchodzą:
 5.1 W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
5.1.1 dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji,
  5.1.2 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
  5.1.3 dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne,
 5.2 W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
5.2.1 dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,
  5.2.2 wychowawca klasy,
  5.2.3 wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
  5.2.4 pedagog,
  5.2.5 przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
  5.2.6 przedstawiciel rady rodziców.

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły.

7. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej
oceny.

8. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 9.1 W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
9.1.1 skład komisji,
9.1.2 termin sprawdzianu,
9.1.3 zadania (pytania) sprawdzające
9.1.4 wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
9.2 W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
9.2.1 skład komisji
9.2.2 termin posiedzenia komisji
9.2.3 wynik głosowania
9.2.4 ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem

10. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

12. Przepisy ust. 1 -11 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.
12.1 Termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
12.2 Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 9
Promowanie uczniów

1. Uczeń klasy I-III  otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

3. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Podstawą do podjęcia decyzji jest opinia nauczyciela (nauczycieli), wyrażona  przez rodziców opinia nie ma decydującego wpływu na uchwałę.

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej.

5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 4, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

6. Rada pedagogicznej może podjąć decyzję o promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
6.1 tylko jeden raz w ciągu danego etapu kształcenia,
6.2 pod warunkiem, że obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

7. Począwszy od klasy IV  uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
7.1 Świadectwo z wyróżnieniem może otrzymać uczeń, który ma jedną ocenę dostateczną
z przedmiotu, w którym do osiągnięcia oceny są niezbędne szczególne predyspozycje (przedmioty - wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, technika).

8.Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

9. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeśli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczba całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

§ 10
Warunki ukończenia szkoły podstawowej

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasie programowo niższej, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

§ 11
Nagrody i wyróżnienia

1. W klasach I-VI uczeń otrzymuje na koniec roku szkolnego nagrodę książkową za bardzo dobre wyniki w nauce i aktywny udział w życiu klasy i szkoły. Nagrodę ustala wychowawca.

2. Po zakończeniu I i II etapu kształcenia uczniowie otrzymują dyplomy.

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
z wyróżnieniem.

4. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego reprezentowali szkołę w konkursach międzyszkolnych i uzyskali wysokie lokaty, otrzymują na zakończenie roku szkolnego dyplomy lub nagrody rzeczowe.

5. Na wniosek wychowawcy rada pedagogiczna może przyznać uczniowi szczególnie wyróżniającemu się w szkole  nagrodę specjalną.

§ 12
Warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)  informacji o postępach
i trudnościach ucznia w nauce

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów na lekcjach oraz rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniach rodzicielskich o:
1.1 wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania (termin zebrań do 30 września),
1.2 sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
1.3 warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów na lekcjach wychowawczych  oraz rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniach rodzicielskich o:
2.1  warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
2.2 warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

3. O przewidywanej ocenie niedostatecznej rocznej (semestralnej) należy poinformować rodziców w terminie 3 tygodni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej w formie pisemnej (notatka w dzienniku lekcyjnym z potwierdzeniem pisemnym rodzica lub list polecony do rodziców).

4. Jeżeli nauczyciel na 3 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nie przewidział oceny niedostatecznej, a uczeń w ciągu tego czasu w sposób rażący zaniedbał obowiązki szkolne, to nauczyciel może mu wystawić na semestr ocenę niedostateczną.

5. Na tydzień przed końcoworocznym (semestralnym) zebraniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych (innych niż ocena niedostateczna) oraz o przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie zachowania (informuje wychowawca klasy).

6. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia są informowani o jego wynikach w nauce  oraz  zachowaniu na zebraniach rodzicielskich i podczas dyżurów nauczycielskich pełnionych wg ustalonego grafiku.

7. Uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie)  mają prawo wglądu w każdą dokumentację dotyczącą oceniania, w terminie i miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły.
           7.1 Dokumentacji nie można kserować, fotografować i wynosić poza obręb szkoły.
           7.2 Wniosek o wgląd w dokumentację należy złożyć  do dyrektora szkoły.

§ 13
Ewaluacja Wewnętrznych Zasad Oceniania

1. Ewaluacji WZO dokonuje zespół nauczycieli powołany przez dyrektora szkoły co najmniej raz na trzy lata.

2. Zadania zespołu do spraw ewaluacji WZO:
2.1 opracowuje narzędzia do pomiaru WZO,
2.2 dokonuje pomiaru WZO pod koniec roku szkolnego,
2.3 opracowuje wyniki pomiaru,
2.4 na rocznym posiedzeniu rady pedagogicznej przedstawia wyniki pomiaru WZO i projekt uchwały, która po pozytywnym zaopiniowaniu stanowi element modyfikujący WZO,
2.5 dokonuje modyfikacji WZO.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Nowelizacji WZO dokonano na podstawie analizy rozporządzenia MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz.843)  oraz po pozytywnym zaopiniowaniu zmian przez radę pedagogiczną.  

2. Niniejszy regulamin może ulec nowelizacji na wniosek nauczycieli, dyrektora szkoły, zmiany rozporządzenia MEN i po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.

3. Sprawy nie ujęte w niniejszym dokumencie rozstrzyga dyrektor szkoły. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego