MDS - Zespół Szkół w Przedmieściu Dubieckim

Idź do spisu treści

Menu główne:

MDS

Dostępna Szkoła - Drohobyczka

Model Dostępnej Szkoły

 Plan wsparcia rodziców można kliknąć

 
Efekty wdrożenia projektu "Dostępna Szkoła" foto

 Procedura obsługi osób z niepełnosprawnością  
można kliknąć

W 2021 roku w Filii Publicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu Dubieckim z siedzibą w Drohobyczce został wdrożony Model Dostępnej Szkoły (MDS), którego celem jest poprawa dostępności szkoły poprzez eliminowanie barier. Model realizowany jest na poziomie podstawowym, który oznacza, że szkoła, dążąc do pełnej indywidualizacji procesu kształcenia, realizuje przepisy polskiego prawa oświatowego oraz postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
Model składa się z czterech obszarów: architektoniczny, techniczny, edukacyjno-społeczny i organizacyjny. Dla każdego z obszarów określono standardy, a w nich kryteria. W standardach opisano rozwiązania, których wdrożenie i prawidłowe funkcjonowanie, zwiększa dostępność szkoły.
W oparciu o założenia przedstawione w Modelu, audytu dostępności a także na podstawie wyników autodiagnozy został w szkole opracowany Indywidualny Plan Poprawy Dostępności (IPPD). Jest to dokument na podstawie którego szkoła realizuje kompleksowe działania w zakresie poprawy dostępności. Zostały w nim wskazane standardy, które szkoła planuje spełnić, uwzględniając potrzeby i specyfikę szkoły. IPPD zawiera również harmonogram, szacunkowe koszty wdrożenia planowanych działań, a także zasoby materialne i niematerialne.
Model Dostępnej Szkoły opiera się na wielu wartościach i zasadach, które przekrojowo pojawiają się we wszystkich obszarach. W centrum prowadzonych działań jest uczeń, jego potencjał i indywidualne potrzeby, prawo do równego traktowania i włączenia w społeczność. W realizacje projektu zaangażowana jest kadra zarządzająca szkołą, organ prowadzący, kadra pedagogiczna i niepedagogiczna, specjaliści, rodzice i opiekunowie, a także sami uczniowie.
W ramach przyznanego grantu w Szkole Podstawowej w Drohobyczce planowane jest:
obszar architektoniczny
 Rozdzielenie ruchu pieszego i kołowego poprzez namalowanie pasów na podłożu oddzielających ciągi komunikacyjne oraz doświetlenie ciągu pieszego,
 Wyznaczenie miejsca parkingowego dla OzN, oraz usytułowane w bliskiej odległości od wejścia głównego platformy samonośnej przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 Wyznaczenie placu przedwejściowego poprzez montaż stojaków na rowery i wymianę siedzisk
,
 Wejście główne do budynku zostanie dostosowane zgodnie z wymaganiami obligatoryjnymi określonymi na poziomie podstawowym. Zniwelowany zostanie uskok pomiędzy wejściem głównym do budynku a poziomem terenu. Różnica poziomów zostanie zredukowana poprzez poprawę nawierzchni na placu przed szkołą w stosunku do wysokości placu manewrowego przed drzwiami głównymi do szkoły.
 Zakupiony zostanie schodołaz.
 Przemalowanie ścian w celu wprowadzenia kontrastu między płaszczyzną pionową a poziomą
,
 odmalowanie stołówki
,
 w świetlicy szkolnej wymieniona zostanie podłoga
,
 Zaznaczenie kontrastów pomiędzy przestrzenia poziomą i pionową
,
 pomieszczenie sanitarne zostanie dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych
.

Obszar techniczny
 Sale lekcyjne umeblowane zostaną zgodnie z wymaganiami
,
 Jedno stanowisko pracy wyposażone zostanie w krzesło z regulacją wysokości oraz stół posiadający możliwość regulacji wysokości blatu oraz kąta jego nachylenia
,
 Minimum 20% szafek i półek umieszczone zostaną na wysokości od 40 do 110 cm nad poziomem posadzki,
 Zakupione zostaną meble do przechowywania pomocy dydaktycznych
,
 Uzupełnione zostanie wyposażenie i dostępne w szkole pomoce dydaktyczne (w tym środki nietrwałe - zużywalne) wykorzystywane w czasie lekcji. Będą to między innymi: lampka umożliwiająca punktowe doświetlenie miejsca pracy, pomoce optyczne i nieoptyczne, lupy, lunety, powiększalniki
,
 powstanie kącik wyciszenia
,
 świetlica szkolna zostanie doposażona w meble do przechowywania pomocy dydaktycznych, w których część półek umieszczone będzie na poziomie od 40 do 110
cm nad poziomem posadzki. Nowe półki posłużą do wyraźnego wydzielenia miejsca do nauki i miejsca do zabawy,
 zakupiony zostanie dywan, do przestrzeni zabawy
,
 zakupione zostaną pufy i poduszki,
 miejsca pracy indywidualnej zostaną oświetlone punktowo,
 Zasoby świetlicy szkolnej zostaną uzupełnione o pomoce dydaktyczne – układanki, gry, mozaiki. Różnorodny dobór pomocy pozwoli indywidualizować pracę z uczniami
,
 Zakupione zostaną meble do gabinetów specjalistycznych
,
 Uzupełnione zostanie wyposażenie i dostępne w szkole pomoce dydaktyczne wykorzystywane do wsparcia indywidualnego oraz grupowego. Będzie to m.in. wyposażenie do prowadzenia zajęć logopedycznych, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych (dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią lub w grupie ryzyka), zajęć rewalidacyjnych z uczniami z autyzmem/zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną, z uczniami słabosłyszącymi, niepełnosprawnymi ruchowo
,
 Pomieszczenia zostaną wyposażone zgodnie z wymaganiami określonymi w Modelu. Miejsca te zostaną wyposażone m.in. w namiot Tipi, pufy, poduszki emocje, kołdrę obciążającą, słuchawki.


Obszar edukacyjno-społeczny
 planowane jest zwiększenie zaangażowania nauczycieli i specjalistów (np. psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny) oraz zasobów rzeczowych (sprzęt, pomoce, narzędzia diagnostyczne, środki nietrwałe)
,
 w szkole przyjęta została procedura konsultacji szkolnych oraz protokół konsultacji szkolnych.
 zakupione zostaną materiały dydaktyczne oraz specjalistyczne pomoce, które uwzględniać będą indywidualne potrzeby uczniów
,
 zwiększona zostanie efektywność i skuteczność udzielanego wsparcia w odniesieniu do wszystkich uczniów m.in. poprzez przeprowadzenie warsztatów z technik uczenia się, dedykowane całym zespołom klasowym
,
 prowadzone będą zajęcia rewalidacyjne, dydaktyczno- wyrównawcze,
 zakupione zostanie wyposażenie i pomoce dydaktyczne dedykowane m.in. uczniom słabosłyszącym – pętla indukcyjna pozwoli poprawić komfort słyszenia ucznia aparatowanego.
 W szkole dyżury pełni logopeda i pedagog, do którego uczeń może się zwrócić o pomoc w każdej chwili.
 Opracowany zostanie plan wsparcia rodziców, który będzie zawierał formy i metody wsparcia, terminarz. Informacje będą umieszczane na stronie internetowej oraz przekazywane za pośrednictwem dziennika elektronicznego
,
 szkoła zostanie przygotowana do ewentualnego zastosowania alternatywnych metod komunikacji
- MAKATON piktogramy Zakupiony zostanie MAKATON do komunikacji wspomagającej i alternatywnej, która stanowić będzie zasób szkoły i wykorzystana zostanie w przypadku, gdy dzieci wymagające takiego wsparcia pojawią się w szkole.
 Realizowane będą działania zapobiegające zachowaniom dyskryminacyjnym
.

Obszar organizacyjny
 Powołanie lidera dostępności
.
 w szkole opracowany będzie IPPD
.
 opracowane będą rozwiązania poprawiające dostępność w sposób organizacyjny
.
 zwiększona zostanie ilość godzin logopedy. Zatrudnienie specjalistów będzie miało na celu podniesienia jakości i efektywności wsparcia udzielanego uczniom i rodzicom.
 w razie konieczności zatrudnieni zostaną inni specjaliści, jeżeli takie wskazania zawarte będą w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i WOPFU.
 wdrożone zostaną rozwiązania pozwalające identyfikować potrzeby rodziców wynikające z niepełnosprawności
.
 zwiększanie dostępności cyfrowej strony internetowej szkoły, aby spełniała wymogi w zakresie dostępności.
Dostępna Szkoła nie działa w próżni – wdrożone praktyki mają służyć całej społeczności, która będzie korzystać z wypracowanych rozwiązań, wpływając tym samym na tworzenie bardziej przyjaznego i świadomego zwiększania dostępności społeczeństwa.


Godziny dostępności nauczycieli dla rodziców
Rozalia Serwin Poniedziałek 13.30 – 14.30
Natalia Grzech Środa 13.30 – 14.30
Barbara Kwasiżur Czwartek 11.35 – 12.35
Katarzyna Czyżowska Czwartek 13.00 – 13.30
Katarzyna Sura Wtorek 10.00 – 11.00
Renata Żurawska Poniedziałek 9.30 – 10.00
Agnieszka Szypuła
Wtorek 12.30 – 13.30

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego