Broduszurki_2014 - Zespół Szkół w Przedmieściu Dubieckim

Idź do spisu treści

Menu główne:

Broduszurki_2014

Podróże kształcą

Rezerwat torfowiskowy  „Broduszurki

   W Winnem-Podbukowinie, ok. 2 km na południowy zachód od Dubiecka, znajduje się torfowisko – element rzadko spotykany w krajobrazie Pogórzy Karpat. Powstało ono w starorzeczu Sanu. Jeszcze ok. 10 tys. lat temu, San tworzył duże zakole, płynąc przez obszar dzisiejszych wsi: Wybrzeże, na zachód przez Winne-Podbukowinę, Przedmieście Dubieckie i dalej na wschód. Po pewnym czasie, zapewne podczas powodzi, rzeka skróciła swój bieg: z Wybrzeża na północ w kierunku Dubiecka, przecinając szyję meandru i pozostawiając zakole w Winnem-Podbukowinie jako starorzecze oraz pagór meandrowy Łysą Górę (Manasterz) 284,2 m n.p.m. Staw, który powstał w starorzeczu, stopniowo zarastał roślinnością bagienną, moczarową, mszarną. Obumierające szczątki roślinne odkładały się i w warunkach nadmiernego uwilgotnienia oraz niedoboru tlenu, przekształcały się w kolejne pokłady torfu. Z czasem na torfowisku pojawił się las, który też ma pewien udział w tworzeniu złoża torfu. Miąższość pokładu torfu w niektórych miejscach przekracza 7 m.
    Początek rozwoju torfowiska datowany jest na okres borealny (9300 – 8400 lat BP). Z tego okresu pochodzą bowiem najstarsze ślady makroszczątków roślin torfotwórczych.
   Torfowisko w Winnem-Podbukowinie było i jest zasilane wodami opadowymi oraz wodami przepływającego potoku. Z tego względu ma ono charakter torfowiska wysokiego i przejściowego. Mimo, że obecnie jest ono częściowo zniszczone przez prowadzoną tu w latach sześćdziesiątych eksploatację torfu, stanowi wartościowy element przyrodniczy w krajobrazie.
   Występuje tu 155 gatunków roślin naczyniowych, 28 gatunków mszaków. Wiele z nich podlega prawnej ochronie. Na obszarze ok. 26 ha występują obok siebie zbiorowiska roślinności bagiennej, torfowiskowej, leśnej, łąkowej i pastwiskowej. W naturalnym stanie zachowało się zbiorowisko boru bagiennego.
  Ze względu na niedobór azotu w glebie powstałej na torfie, niektóre rośliny tu rosnące uzupełniają braki tego pierwiastka azotem zwierzęcym. Przykładem roślin owadożernych są: rosiczka okrągłolistna i pływacz zwyczajny. Rosiczka jest kilkucentymetrową rośliną. Jej listki pokryte są czerwonymi włoskami i kropelkami lepkiego śluzu („rosą”). Kiedy niewielki owad usiądzie na liściu, włoski i lepki śluz przytrzymują go, enzymy zawarte w ślizie trawią, a roślina wchłania pokarm.
   Bogaty i różnorodny jest tu świat zwierząt, zwłaszcza owadów i ptaków. Samych tylko chrząszczy naliczono ok. 700 gatunków. Przez wiosnę i lato pięknie prezentują się ważki. Gnieżdżą się tu m.in. kaczki krzyżówki i kurki wodne. Można spotkać bociana białego, czaplę siwą, myszołowa, bażanta, kuropatwę i wiele .innych. Masowo występują gady i płazy. Częstym zwierzęciem jest tu lis, kuna leśna, sarna.
   Na torfowisku utworzono ścieżkę dydaktyczną, opatrzoną tablicami informacyjnymi. W 1995 roku torfowisko zostało uznane za rezerwat przyrody pod nazwą „Broduszurki”. Cała przyroda na tym obszarze jest prawnie chroniona. Poruszanie się po rezerwacie jest dozwolone wyznaczoną ścieżką.   


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego